Tietosuojaseloste

Tietosuoja- ja Rekisteriseloste 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä  

eSolutions Finland Oy  

Yhteystiedot:  
Vehmaistenkatu 8  
33730 TAMPERE  

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa  

eSolutions Finland Oy, Teemu Kalliomäki  
Vehmaistenkatu 8  
33730 TAMPERE  
+358 408389043 
teemu.kalliomaki@esolutionsfinland.com 

2. Rekisteröidyt  

Rekisterissä on asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat sekä markkinointikohderyhmänä olevien yrityksien yhteystiedot. 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus  

Rekisterin pitämisen peruste:  

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella digitaalisten koulutuspalvelujen tuottamiseksi, jossa opintoja suorittavalla henkilöllä tulee olla henkilökohtaiset sisäänkirjautumistiedot oppimisympäristöön.  
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella ennen koulutuspalvelun käynnistämistä tarvittavien käyttöoikeuksien luomiseksi. 
 • Henkilötietoja käsitellään kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen yrityksille. 
 • Henkilötietoja käsitellään sopimuksien ja tarjouksien luomisessa ja käytössä. 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:   

 • Asiakassuhteen hoitaminen  
 • Palveluistamme kertominen eri markkinointikanavissa  

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:  

Yhteystiedot  

 • nimi  
 • osoite  
 • sähköposti  
 • puhelinnumero  
 • Oppimisalustan käyttäjätunnus ja salasana IP-osoite

 
Asiakastiedot  

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista sekä palvelun käyttämisen ajankohta 
 • Yrityksen nimi ja maantieteellinen sijainti sekä yrityksen edustajana toimivan henkilön nimi ja titteli.  

5. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen teemu.kalliomaki@esolutionsfinland.com 

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.   

Suoramarkkinointikielto  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.   

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:  

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä  
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta 
 • Asiakkaalta itseltään puhelimitse 
 • Sosiaalisen median palveluiden kautta 
 • Internetin, sähköpostin tai muulla vastaavalla tavalla 
 • Hakemalla suoraan yritysten ja oppilaitosten www-sivuilta 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin eSolutions Finland Oy:n ulkopuolelle.   

 • Luovutamme tietoja Mediamaisteri Oy:n käyttöön oppimisympäristön hallintaa ja tukea varten. Yritys Mediamaisteri Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.   

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:  

 • Intuit (Mailchimp) 
 • Microsoft (Teams, Outlook, Office 365) 
 • Webnode 
 • Accountor Finago Oy 
 • Seravo Oy 

8. Käsittelyn kesto  

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa  
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

9. Henkilötietojen käsittelijät  

Asiakasrekisteriä käsittelevät eSolutions Finland Oy:n työntekijät.   

Kirjaa tähän myös, jos ulkoistatte henkilötietojen käsittelyä alihankinnan tai ulkoistamisen yhteydessä. Tällaisia voivat olla esim. tilitoimisto tai IT-tuki, jolla on pääsy tietojärjestelmiin.   

Henkilötietoja käsittelevät ulkoistettuna seuraavat yritykset: 

 • Mediamaisteri Oy 
 • Accountor Finago Oy 
 • Tmi Taina Koivisto 
 • Seravo Oy 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.